• Aktualności

      • Obchody Dnia Języków Obcych

      • W różnych terminach na zajęciach językowych w liceum, technikum oraz w szkole branżowej nauczyciele przypomnieli uczniom jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu. Dzięki znajomości języków obcych mamy lepszy dostęp do wiedzy oraz większe możliwości poznawania nowych ludzi i zawierania przyjaźni. Nawet odległe zakątki świata mogą stać się nam bliższe, a zupełnie odmienne kultury - bardziej zrozumiałe.

       Na zajęciach uczniowie mieli możliwość, między innymi, obejrzenia krótkich nagrań przesłanych przez zaprzyjaźnione osoby z USA, Włoch i Chorwacji, pracowali w grupach, rozwiązywali quizy oraz podjęli wyzwanie gry w Chritmas Taboo i świetnie sobie z nią radzili Poznali również tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach przygotowując bardzo ciekawe prezentacje. Niektórzy z nich tworzyli „ Christmas crackers” (tradycja wywodząca się z Wielkiej Brytanii) a do środka wkładali życzenia, które napisali po angielsku oraz słodycze.

       Niektórzy z nich wyruszyli w wirtualną podróż po tzw. kraju kangurów poznając elementy kultury oraz najbardziej znane miejsca tego kontynentu.

      • "Opowieść Wigilijna" w języku angielskim

      • Koło Teatralne „Actomania” zaprezentowało dzisiaj społeczności szkolnej sztukę opartą na motywach Opowieści Wigilijnej Ch. Dickensa. Przedstawienie przygotowano w języku angielskim co było dodatkowym wyzwaniem dla naszych młodych aktorów. Sztuka ukazuje los skąpca Scrooge’a, który pod wpływem magii Świąt Bożego Narodzenia przechodzi całkowitą przemianę.

       Dziękujemy serdecznie naszym niezwykłym uczniom, to było wyjątkowe przeżycie. Jesteście fantastyczni!

       Opiekunowie koła teatralnego:

       Barbara Zabłudowska,

       Katarzyna Mońko

      • Rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+

      • Od 12 do 20 grudnia 2023 można składać dokumenty rekrutacyjne na mobilność krótkoterminową w ramach programu Erasmus+.

       Projekt krótkotermonowej mobilności uczniów w ramach programu Erasmus+ realizowany jest w okresie od 01-06-2023 do 31-08-2024, siedziba biura projektu znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki. Główne cele projektu to:

       • Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły o nowe zajęcia i wymiany wzmacniające kompetencje uczniów na europejskim rynku pracy.
       • Realizacja wysokiej jakości programów mobilności wspierających rozwój zawodowy kadry LO w ZSOiZ w Mońkach.
       • Rozwój międzynarodowego potencjału edukacyjnego szkoły.

       Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

       Zakwalifikowani Uczestnicy Projektu wezmą udział w 12 - dniowej  mobilności 10 dni wyjazdu uczniów + 2 dni podróż) we Włoszech.

       W zagranicznej mobilności mogą wziąć udział uczniowie klas II- IV LO w roku szkolnym 2023/2024. Uczeń/uczennica ubiegający/a się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien/powinna złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

       1. formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo

       2. oświadczenia uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych 

       Prosimy Wszystkich kandydatów o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do udziału w projekcie. 

       Instrukcja wypełnienia zgłoszenia do projektu

      • Mikołajki 2023

      • Mikołajki 2023 przygotowane przez Samorząd Uczniowski liceum to kolorowe sweterki wyjątkowy klimat, odrobina magii, moment radości, beztroski i uśmiechu…zdjęcia z przyjaciółmi, wychowawcami i Mikołajem

       To również kiermasz słodkości przygotowany przez szkolny Wolontariat i zbiórka pieniążków na ważny cel charytatywny.

      • Mikołaje są wśród Nas!

      • 6 grudnia nasza szkoła stała się areną prawdziwej świątecznej magii! Uczniowie zamienili się w uśmiechniętych Mikołajów, wnosząc do naszych korytarzy ogromną dawkę radości i pozytywnej energii

       Zdjęcie z Mikołajem, poczta Mikołajkowa, charytatywny kiermasz świąteczny, wybory Mikołaja i Mikołajki Roku 2023 - to tylko niektóre atrakcje, które czekały na nas tego dnia.

       Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i chęć dzielenia się świątecznym duchem!

       Organizatorzy: Samorząd Uczniowski Szkół Zawodowych oraz Wolontariat.

      • Otwarty nabór partnera

      • Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

       Priorytet 8 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1  Rozwój edukacji i kształcenia programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 o nr FEPD.08.01-IZ.00-003/23

        

       Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Powiat Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki /  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100  Mońki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

         

       I. Cel projektu:  

       Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

       II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: 

       Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

       III. Typy działań przewidziane do realizacji:

       Włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie kształcenia w miejscu pracy i praktycznego kształcenia zawodowego (w tym staże uczniowskie), uwzględniającego najnowsze trendy technologiczne, w tym w ramach kształcenia dualnego. 

       IV. Wymagania wobec partnera:

       1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
       2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego
       3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

       VPrzy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

       1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
       2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
       3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

       VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

       1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), 
       2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  
       3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie kształcenie zawodowego

       VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

       1. być sporządzone w języku polskim; 
       2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 
       3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów; 
       4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań, 
       5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Funduszami Europejskimi dla Podlaskiego 2021 – 2027 wraz z załącznikami
       6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
       • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
       • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę 
       • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
       • nie zalega z opłacaniem podatków 

       VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert: 

       1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia naboru przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
       2. Na podstawie decyzji  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. 
       3. Od decyzji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach nie przysługuje odwołanie.
       4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

       IX. Sposób i termin składania ofert: 

       1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100  Mońki, w  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.1” – decyduje data wpływu.
       2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 28.12.2023. 

       Informacje: wicesz@zsmonki.pl

       Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

       Mońki, dnia 06.12.2023 r.

        

       treść ogłoszenia do pobrania tutaj >>> Ogłoszenie nabór na Partnera ZSOiZ

        

        

        

      • Magiczne Andrzejki

      • W dniu wczorajszym Samorząd Uczniowski Szkół Zawodowych wraz z opiekunami przygotował magiczne Andrzejki!

       Niesamowite zabawy, wróżby, lanie wosku - wszystko to czekało na odwiedzających.

       Nasza szkoła na jeden dzień zamieniła się w krainę magii, gdzie każdy mógł odkryć tajemnice przyszłości i cieszyć się niepowtarzalnymi chwilami wśród przyjaciół!

       Składamy serdeczne podziękowania p. Ewie Wejs i uczniom klasy II CB1 za przygotowanie słodkich ciasteczek i babeczek.