• Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach

    • Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

    • W dniu 16 października 2018 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0020/18-00 o dofinasowanie projektu pt. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”. 
     Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna. kształcenia zawodowego i ustawicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

     Celem bezpośrednim projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji.
     Przedmiotem projektu jest:
     1. Budowa hali napraw dla pojazdów wielkogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) przy ul. Szkolnej 23.
     2. Remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów przy ul. Szkolnej 23.
     3. Adaptacja kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 a.
     4. Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych:
     Pracownie języka obcego zawodowego (2 pracownie)

     • Pracownia maszyn i urządzeń rolniczych/pracownia pojazdów silnikowych
     • Pracownia sterowania ruchem kolejowym
     • Pracownia dróg i taboru kolejowego
     • Pracownia informatyczna obsługi hotelarskiej i gastronomicznej
     • Warsztaty szkolne (istniejący budynek)
     • Warsztaty szkolne (nowa hala napraw)
     • Pracownia kursów i szkoleń
     • Pracownia sprzedaży

     Okres realizacji projektu: 16.10.2018 r. – 28.02.2023 r.
     Całkowita wartość projektu wynosi  5 300 089, 73 zł
     Dofinansowanie ze środków UE wynosi 4 505 076,25 zł
     Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 991 073,69 zł