• Dokumenty rekrutacyjne

   • PODANIE

   • KANDYDAT do I klasy w ZSOiZ w Mońkach powinien złożyć następujące dokumenty:

    • podanie o przyjęcie do właściwego typu szkoły z zaznaczeniem profilu kształcenia lub określeniem zawodu oraz wskazaniem przedmiotów,
    • kartę informacyjną kandydata (strona druga podania),
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie  (kandydaci do TECHNIKUM lub BRANZOWEJ SZKOŁY I stopnia). Skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie ZSOiZ.
    • dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
   • Podanie do szkoły zawiera:

   • 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

    3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

    4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

    5) wskazanie punktowanych przedmiotów;

    6) wskazanie wybranego oddziału/ów w szkole;

    7) podpis ucznia oraz rodziców.

   • Jak wypełnić podanie?

   • Podanie o przyjęcie do wybranej szkoły można złożyć w sekratariacie LO lub TECHNIKUM.
    Sekretariaty czynne są w godzinach 7.30- 15.30 . Masz pytanie? Zadzwoń: 

    • liceum- 85716 27 38
    • technikum - 85716 27 05

    Kandydat wypełniając podanie może wybrać maksymalnie 3 oddziały.  Szkoły należy wskazać według preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką zgodnie z zasadą :

    • 1 kierunek (wymarzony)
    • 2 kierunek (też fajny)
    • 3 kierunek (na wszelki wypadek)

    PRZYKŁAD: 

    Najbardziej chcesz uczyć się w branżowej szkole 1 stopnia w zawodzi KUCHARZ- na podaniu w odpowiedniej kratce stawiasz 1

    Drugim twoim wyborem jest LICEUM profil humanistyczny - na podaniu w odpowiedniej kratce stawiasz 2

    Trzecim wyborem jest Technikum zawód handlowiec- na podaniu w odpowiedniej kratce stawiasz 3

    Może się okazać, że uczeń nie dostanie się do wymarzonej klasy np. biologiczno-chemicznej, ale jego punkty pozwolą na umieszczenie go w klasie o innym profilu w tej samej szkole. Ostateczny skład klas w szkole będzie wiadomy po rekrutacji uzupełniającej. Być może uczniowie dostaną możliwość przeniesienia do innej klasy w późniejszym etapie rekrutacji.