• Oddział Przygotowania Wojskowego

     1. Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły: od 15 maja do 29 maja 2023 do godz.15.00.
     2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: 7 czerwca 2023 godz. 15.00 hala sportowea ul. Szkolna 22 (przynieść: zgoda rodzica na próbę sprawności fizycznej, legitymacja szkolna, strój sportowy).
     3. Dostarczenie do szkoły świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w klasie OPW, oświadczenie rodziców OPW- zgoda obojga rodziców  23 czerwca – 10 lipca 2023 r. 
     4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   19 lipca 2023 r.